1.            Darbiniekiem ir noteiktas darba ņēmēja tiesības, tai skaitā tiesības uz:

 • valstī noteiktās minimālās algas saņemšanu;
 • aizsardzību pret nelikumīgu algas samazināšanu;
 • ar likumu noteikto minimālo apmaksātu brīvdienu skaitu;
 • ar likumu noteikto minimālo noteikto pārtraukumu garumu;
 • darbu, kas nepārsniedz vairāk par 48 stundām nedēļā, kā arī tiesības atteikties no darba;
 • aizsardzību pret nelikumīgu diskrimināciju;
 • “trauksmes cēlāju” aizsardzība — tiesības ziņot par pārkāpumiem darba vietā;
 • pusslodzes darbiniekam ir tādas pašas tiesības kā pilnas slodzes darbiniekam.

2.            Tāpat darbiniekiem ir tiesības uz:

 • Likumā noteiktajām apmaksātām slimības dienām;
 • Likumā noteikto mātes pabalstu;
 • Likumā noteikto tēva pabalstu;
 • Likumā noteikto adopcijas pabalstu;
 • Likumā noteikto vecāku pabalstu.

3.            Valstī noteiktais minimālais atalgojums ir minimālā stundas likme, kuru tiesības saņemt ir ikvienam darbiniekam, atkarībā no darbinieka vecuma vai mācekļa statusa. Jūs varat aprēķināt minimālo darba samaksu, kuru jums ir tiesības saņemt šeit: https://www.gov.uk/am-i-getting-minimum-wage

4.            Gandrīz ikvienam darba ņēmējam ir tiesības uz 5,6 nedēļu garu apmaksātu atvaļinājumu viena gada laikā (gada atvaļinājums vai likumā noteiktais apmaksātais atvaļinājums). Darba devējs ir tiesīgs ieskaitīt valsts svētku dienas apmaksātajā atvaļinājumā. Lielākā daļa darba ņēmēju, kas strādā 5 dienas nedēļā, ir tiesīgi saņemt vismaz 28 apmaksāta atvaļinājuma dienas gadā. Darbinieki, kas strādā pusslodzi, ir tiesīgi uz mazāku apmaksāto brīvdienu skaitu nekā pilna laika darbinieki. Pusslodzes darbiniekiem ir tiesības uz vismaz 5,6 nedēļām apmaksāta atvaļinājuma, bet faktiski dienu skaits ir mazāks par 28, jo nedēļā nostrādāto stundu skaits ir mazāks. Jūs varat aprēķināt jums pienākošos apmaksāto brīvdienu skaitu šajā vietnē: https://www.gov.uk/calculate-your-holiday-entitlement.

5.            Diskriminācija zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ ir aizliegta:

 • vecums;
 • būšana par vai kļūšana par transseksuālu personu;
 • dzīvošana laulībā vai civillaulībā;
 • būšana stāvoklī vai bērna kopšanas atvaļinājumā;
 • invaliditāte;
 • rase, ādas krāsa, tautība, etniskā vai nacionālā izcelsme;
 • reliģija, ticība vai reliģijas/ticības neesamība;
 • dzimums;
 • seksuālā orientācija.

6.            Šīs īpašības tiek dēvētas par “aizsargātajām” īpašībām. Diskriminācija var izpausties kādā no sekojošiem veidiem:

 • tiešā diskriminācija — sliktāka izturēšanās pret cilvēkiem ar aizsargātajām īpašībām;
 • netiešā diskriminācija — ieviest noteikumus vai apstākļus, kas ir attiecināmi uz visiem, bet ierobežo cilvēku ar aizsargātajām īpašībām tiesības;
 • aizskaršana — nevēlama uzvedība, kas ir saistīta ar aizsargātajām īpašībām un aizskar cita cilvēka cieņu, vai rada citam cilvēkam nelabvēlīgu vidi;
 • viktimizācija — negodīga attieksme pret cilvēku, jo šis cilvēks ir sūdzējies par diskrimināciju vai aizskaršanu.

7.            Ja domājat, ka pret jums ir izrādīta negodīga diskriminācija, jūs drīkstat:

 • Informēt savu priekšnieku;
 • Sazināties ar jūsu arodbiedrības pārstāvi;
 • Sazināties ar ACAS (www.acas.org.uk vai www.gov.uk/pay-and-work-rights)
 • Ziņot par to policijai;
 • iesniegt prasību tiesā vai šķīrējtiesā.

8.            Ja esat slimi un nespējat strādāt, jums ir tiesības saņem likumā noteikto slimības pabalstu (SSP) par summu £92,05 nedēļā. Šo pabalstu izmaksā jūsu darba devējs ne ilgāk par 28 nedēļām. Lai saņemtu SSP, jums ir jāpavada vismaz 4 vai vairāk dienas slimojot pēc kārtas (tai skaitā brīvdienas).

9.            Brīdī, kad dodaties dzemdēt bērnu, jums ir tiesības saņemt apmaksātu bērna kopšanas atvaļinājumu un mātes pabalstu. Jūsu tiesības saglabāt darba vietu tiek aizsargātas, kad esat bērna kopšanas atvaļinājumā. Šīs tiesības iekļauj tiesības uz algas pielikumu, apmaksāto atvaļinājuma dienu krāšanos un tiesības atgriezties darbā. Jūsu bērna kopšanas atvaļinājums var ilgt līdz vienam gadam, ja vien nevēlaties atgriezties ātrāk. Šis atvaļinājums nevar būt ilgāks par gadu. Īsākais bērna kopšanas atvaļinājums ir 2 nedēļas. Ja strādājat rūpnīcā, minimālais bērna kopšanas atvaļinājuma laiks ir 4 nedēļas.

10.          Jums ir tiesības pēc bērna kopšanas atvaļinājuma atgriezties tādā pašā darba vietā, ja bērna kopšanas atvaļinājumā pavadījāt 26 nedēļas vai mazāk. Jūsu darba samaksai un apstākļiem ir jābūt tādiem pašiem vai labākiem, salīdzinot ar brīdi, kad devāties bērna kopšanas atvaļinājumā.

11.          Darba līgums — jūsu darba devējam ir jāizsniedz jums rakstisks līgums par nodarbinātību divu mēnešu laikā pēc darba uzsākšanas. Līgumā ir jābūt norādītiem konkrētiem noteikumiem un nosacījumiem. Tai skaitā sekojošai informācijai:

 • Jūsu vārds, uzvārds un darba devēja nosaukums;
 • Atalgojuma summas un izmaksas biežums, tai skaitā virsstundas un piemaksas;
 • Darba laiks;
 • Brīvdienas, apmaksātas slimības dienas un kompensācija par masveida atlaišanu;
 • Darba attiecību pārtraukšanas nosacījumi.

12.          Jūsu darba devējam ir jāizsniedz jums algas maksājuma kvīts. Algas maksājuma kvītis var izmantot, lai pierādītu ienākumu avotu, apliecinātu nodokļu samaksu un pensiju iemaksas. Darba devējs var izvēlēties izsniegt algas maksājuma kvītis papīra formātā vai elektroniski. Algas maksājuma kvītis ir jāizsniedz algas dienā vai pirms tās. Jūsu algas maksājuma kvītij ir jāsatur:

 • informācija par jūsu algu pirms un pēc jebkādiem atskaitījumiem;
 • atskaitījumu, ja tādi ir, summas, piemēram, atskaitījumi nodokļu apmaksai un apdrošināšanai.

Ir svarīgi, lai jūs saglabātu algas maksājumu kvītis (kā arī visus citus dokumentus, ko saņemat no darba devēja vai HMRC), jo kvītis var būt nepieciešamas ienākumu avota pierādīšanai.

13.          Darbiniekiem, kas ir vecāki par 18 gadiem, parasti, ir tiesības uz 3 veidu pārtraukumiem:

 • atpūtas pārtraukums darbā — viens 20 minūtes ilgs pārtrauks darba dienā, ja darbinieks strādā vairāk par 6 stundām dienā.
 • ikdienas pārtraukums — 11 stundas ilga atpūta starp darba dienām, piemēram, ja darbu beidz 20.00, tad darbu nedrīkst atsākt agrāk par plkst. 07.00 nākamajā dienā.
 • iknedēļas pārtraukums — vai 24 secīgas stundas bez jebkāda darba katru nedēļu vai 48 secīgas stundas bez darba katru nedēļu

14.          Ja jums ir nesaskaņas darba vietā vai nesaskaņas ar darba devēju, un tās nav iespējams atrisināt uzņēmuma ietvaros, jūs varat iesniegt sūdzību šeit: https://www.gov.uk/government/publications/pay-and-work-rights-complaints. Jūsu sūdzība tiks pārsūtīta atbilstošai aģentūrai (HMRC, GLA, HSE), atkarībā no sūdzības veida.

15.          Valsts pensija ir regulārs maksājums, ko veic valdība un kuram var pieteikties lielākā daļa cilvēku, kas ir sasnieguši pensijas vecumu. Jūsu valsts pensija ir atkarīga no jūsu dzimšanas vietas. Jūs varat uzzināt par jūsu pensijas vecumu, izmantojot kalkulatoru šajā Lielbritānijas valdības vietnē: https://www.gov.uk/state-pension-age. Valsts pensijas apmēru nosaka gadu skaits, kuru laikā ir veikti sociālās apdrošināšanas maksājumi.

16.          Masveida atlaišana ir darba attiecību pārtraukšanas veids. Tā notiek, kad darba devējam ir jāsamazina darbinieku skaits. Ja jūs tiekat atlaisti masveida atlaišanas ietvaros, jums ir sekojošas tiesības:

 • kompensācija par atlaišanu;
 • iepriekšējs brīdinājums;
 • konsultācija ar jūsu darba devēju;
 • iespēja pāriet uz citu darbu;
 • atvaļinājums jaunas darba vietas meklēšanai.

Masveida atlaišana ir attiecināma, ja tiekat atlaisti godīgā veidā, piemēram, jūsu pieredzes līmenis vai spējas atbilst darāmajam darbam. Jūs nedrīkst atlaist vecuma, dzimuma, invaliditātes vai esamības stāvoklī dēļ. Ja tiekat atlaisti šo iemeslu dēļ, tā ir uzskatāma par negodīgu atlaišanu.